Stichting Health Challenges Nederland privacyverklaring 

Versie 1.1 – juni 2022

Deze verklaring is van toepassing op Stichting Health Challenges Nederland (“SHC”, “wij”, “ons”). Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en hebben hiermee rekening gehouden bij de ontwikkeling van onze dienstverlening door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) als uitgangspunt te nemen. 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op verwerkingen van door de betrokkene aan ons gecommuniceerde gegevens. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de website www.dutchhackinghealth.nl of bij inschrijving voor van de door SHC georganiseerde activiteiten. 

Op de website www.dutchhackinghealth.nl worden persoonsgegevens verwerkt wanneer contact wordt opgenomen via het contactformulier. Op de website worden tevens cookies verwerkt. Bij aanmelding voor een van de activiteiten verwerken we de door jou verstrekte gegevens om je aanmelding in orde te maken. In deze verklaring leggen we uit wat we doen met je persoonsgegevens, hoe en waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons. 

Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over deze verklaring, kun je altijd contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Stichting Health Challenges Nederland

info@dutchhackinghealth.nl

  1. Welke gegevens en waarom? 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare individu wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Voorbeelden hiervan zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer. Als gegevens geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, dan kunnen deze gegevens niet meer naar een individu herleid worden en daarom worden deze gegevens niet aangemerkt als persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in twee situatie voor twee verschillende doeleinden:

  1. Ten eerste, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een door jou per e-mail gestuurde vraag en/of opmerking te beantwoorden. We doen dit alleen als jij de contactgegevens op www.dutchhackinghealth.nl gebruikt om een e-mail naar ons te sturen. We doen dit alleen voor het eerdergenoemde specifieke doeleind. Als we de informatie niet meer nodig hebben voor dit doeleind, verwijderen we de gegevens. 
  2. Ten tweede, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je aanmelding voor één van de door ons georganiseerde activiteiten in orde te maken. Dit betreft bijvoorbeeld, je inschrijving registreren, informatie over toesturen over de activiteit waar jij je voor hebt aangemeld, maar ook om gedurende de activiteit zelf onder andere een naamkaartje te verstrekken. We doen dit alleen om de organisatie van de dag in orde te maken. Als we de informatie niet meer nodig hebben voor dit doeleind, verwijderen we de gegevens. 

SHC verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden als je een e-mail naar ons stuurt of het contactformulier op de website www.dutchhackinghealth.nl invult:

GegevenDoeleindGrondslagBewaartermijn
EmailadresBehandeling vraag/opmerking/ klachtWij verwerken jouw emailadres alleen voor het behandelen van een door jou (per e-mail) ingediende vraag/opmerking/ klacht op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht.Wij bewaren jouw emailadres niet langer dan noodzakelijk en zullen binnen maximaal 1 jaar jouw e-mailadres verwijderen. 

SHC verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden als je je inschrijft voor één van onze activiteiten:

GegevenDoeleindGrondslagBewaartermijn
Naam
Emailadres
Telefoonnummer
Bedrijf (optioneel)
Expertise/vakgebied
Aanmelding in orde maken en organisatie van de activiteitWij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het in orde maken van jouw aanmelding en organisatie van de activiteit op de grondslag gerechtvaardigd belang: in orde maken aanmelding.Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het in orde maken van de aanmelding. 
  • Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die met bijvoorbeeld webpagina’s of apps worden meegestuurd en worden opgeslagen op je apparaat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer gebruikt worden, bijvoorbeeld om je voorkeursinstellingen te onthouden.

Op de website www.dutchhackinghealth.nl worden cookies opgeslagen en/of verwerkt om jouw taalinstellingen op te slaan. Voor informatie over het verwerken van cookies, verwijzen wij je naar de daarvoor opgestelde cookieverklaring

SHC schakelt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van een vraag, opmerking, klacht, e.d. derde partijen in. We geven dan ook geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Derde partijen waar we gebruik van maken en een gebruikersovereenkomst mee hebben:

PartijDoeleindGegevens
Eventbrite.comAanmelding in orde maken en organisatie van de activiteitNaam
Emailadres
Telefoonnummer
Bedrijf (optioneel)
Expertise/vakgebied
Mailchimp.comVersturen nieuwsbrievenNaam
Emailadres
Microsoft Office365 Aanmelding in orde maken en organisatie van de activiteitNaam
Emailadres
Telefoonnummer
Bedrijf (optioneel)
Expertise/vakgebied

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn zo lang wij ze hebben. SHC heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang.

We controleren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen nog passend zijn, zodat we altijd een hoog beschermingsniveau behouden. SHC heeft de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

Ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens heb jij een aantal rechten. Je kan te allen tijde een beroep doen op jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door ons een email te sturen op info@dutchhackinghealth.nl, ons te bellen op [telefoonnummer] of ons een brief te sturen:

Stichting Health Challenges Nederland

We doen ons best om je verzoek binnen een maand te behandelen, maar wij hebben ook het recht om deze termijn met maximaal twee maanden te verlengen als je verzoek erg complex is. Mocht dit het geval zijn, dan laten we je het wel binnen de eerste termijn van een maand weten. We lichten hierbij ook toe waarom we langer de tijd nodig hebben.

Recht op informatieJe hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe we dit doen. Aan dit recht hebben we invulling gegeven door deze privacyverklaring op te stellen en beschikbaar te stellen.
Recht op inzageJe kunt verzoeken om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien. 
Recht om toestemming in te trekkenVoor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gegrond op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit is nu niet van toepassing, omdat wij jouw persoonsgegevens niet verwerken op grond van jouw toestemming.[BM1] 
Recht op rectificatieAls je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een verzoek indienen om dit te corrigeren.
Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit verzoeken als:
Recht op beperking van de verwerkingJe hebt in sommige situaties het recht beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit is van toepassing als:·       Je hebt aangegeven dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn en je ons hebt gevraagd deze gegevens te wijzigen;·       Als wij de persoonsgegevens eigenlijk niet mogen verwerken volgens de privacyregels, maar jij zelf niet wilt dat we deze gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wilt opvragen;·       Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben en eigenlijk zouden moeten wissen, maar jij niet wilt dat de gegevens verwijderd worden. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog nodig hebt;·       Wanneer jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en het is nog niet duidelijk welk belang zwaarder weegt (dat van jou of dat van ons), mogen wij jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken en wordt de verwerking beperkt.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’)Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een andere organisatie kunt overdragen.
Recht van bezwaarJe hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit mag in twee gevallen: wanneer je reclamepost ontvangt zonder dat je toestemming hebt gegeven of vanwege je bijzondere persoonlijke omstandigheden.  Je kan alleen bezwaar maken tegen een verwerking door een organisatie die dit doet op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van diens eigen belangen. Dit recht is daarom wel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHC, omdat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, staken wij de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
Geautomatiseerde besluitvormingJe mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit. SHC neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik van profiling.
  • Privacy van kinderen 

Wij begrijpen dat de privacy van kinderen extra bescherming verdient, met name in digitale omgevingen. Deze website en de daarop getoonde contactgegevens zijn niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie over personen van 16 jaar of jonger te verzamelen, bewaren of anderszins te verwerken.

  • Vragen of klachten

Als je vermoedt dat SHC je persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Je kan ook een brief sturen aan de toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374

2509 AJ in Den Haag

  • Wijzigingen

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de datum onderaan deze verklaring om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring op www.dutchhackinghealth.nl plaatsen.

Laatst bijgewerkt op: 01 juni 2022